ros
m3
barn
m1
m2 m4 m5 m6

Vi har tre avdelningar:

Nyponrosen: 4-5 barn och en pedagog

Liljan: 7-9 barn och två pedagoger

Tusenskönan:14-16 barn och två pedagoger

På Nyponrosen och Liljan går barnen som är 1-4 år. Här serverar vi gröt till frukost. Frukt får alla barnen innan utevistelsen på förmiddagen.Efter lunchen sover de yngsta barnen ute i sina vagnar. De andra vilar inne på madrass och får lyssna på en liten saga som fröken berättar.

Tusenskönan har barn i åldrarna 3-7år.Här serveras frukt innan utevistelsen på förmiddagen .Efter lunchen berättar fröken en saga för barnen medans de ligger på en madrass och vilar.

omoss2

Vår verksamhet

Ett barn är mottagligt för sinnesupplevelser. Hos oss på Rosen får barnen tillfälle att uppleva sin omvärld med alla sina sinnen. Genom doft och smak när vi lagar mat och bakar, syn och hörsel när vi målar eller sjunger och genom att vi lägger stor vikt vid att barnets miljö inne och ute skall vara vacker och uppmuntra till lek. På så sätt får barnen lära känna och erövra världen genom sina sinnen vilket lägger grunden till en förståelse för hur allt hänger ihop. Det konstnärliga skapandet har också en stor plats i vår verksamhet. Bland annat så målar vi vått-i-vått och skapar i garn och ull.

Leken- En av grundstenarna i vår verksamhet är den fria leken. Med fri lek menar vi den lek som växer fram mellan barnen utan vuxenstyrning. En pedagog är närvarande för att ge det stöd som behövs. I den fria leken övar sig barnen inför livet. Den stärker deras självkänsla och kreativitet samt ger dem tillfälle att öva sina sociala färdigheter. Leksakerna är enkla och av naturmaterial så att barnet med sin egen fantasi kan förvandla föremålen till det som behövs i leken.

Rytmen- Det pedagogiska arbetet på vår förskola präglas av en tydlig rytm. Genom rytmen vill vi skapa en trygghet hos barnet som leder till ett förtroende för omvärlden. Varje dag innehåller en växling mellan fri lek och samlande aktiviteter efter ett återkommande mönster. Detta gör att barnet känner igen sig och vet vad som skall hända under dagen. Barnet kan i lugn och vara i det som sker i stunden. Även året har sin rytm. Det speglar sig i våra sånger, sagor, dockspel och årstidsfester.

Förebilder- Vi arbetar med att vara goda förebilder för barnen, bemöta dem med värme och respekt och låta dem mogna i sin egen takt och växa in i livet. På så sätt vill vi lägga grunden för goda vanor i barnens relationer till sig själva och andra människor. Genom att utföra meningsfulla arbeten vill vi pedagoger inspirera barnen i deras lekar. Detta gör vi bl.a genom att laga mat, arbeta i trädgården, tillverka leksaker, laga saker och städa

Vilan- Att låta stunder av tystnad komma in i vardagen och livet i allmänhet är välgörande både för det enskilda barnet och för hela barngruppen. Vi vill erbjuda barnen möjlighet till ro och återhämtning.I samband med vilan berättar vi alltid en saga. Sagoberättandet ger barnen tillfälle att skapa sina egna bilder och förstå berättelsen utifrån sina egna förutsättningar.

Utemiljö- Utemiljön vill vi ska ge barnen tillfälle till lek och rörelse. Det ska finnas tillgång till sand, vatten, trä och sten och ibland eld. Barnen får uppleva naturen och dess rika variation på lekmöjligheter. Utflykter till den närliggande skogen är också en del av vår verksamhet.